Verslag van de Jaarvergadering op 30 januari 2023

Verslag van de Jaarvergadering op 30 januari 2023 om 19.30 uur in de CazemierBoerderij

Aanwezig:
De heer Martin Weerd – voorzitter
De heer Henk Jonkman penningmeester
De heer Fokke Dijkstra – secretaris
De heer Harm Wieringa – bestuurslid
Mevrouw Sytske Everink – notuliste

Van de leden zijn aanwezig:
Mevrouw Tine Kuiper
De heer Siemen Stienstra
De heer Jaap Datema
De heer Servaas Baan
De heer Joop de Goede
De heer Jos Grimberg

1. Opening
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen dan wel ingekomen stukken.

3. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Een opmerking wordt gemaakt over toezending van de agenda. De daarbij behorende stukken moest men zelf er bij zoeken. Verzocht wordt of voor de volgende Jaarvergadering de agenda mét stukken kan worden toegezonden. Het bestuur geeft aan hiermee rekening te zullen houden.

4. Verslag jaarvergadering 15 maart 2022
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

5. Voortgang projecten (Harm Wieringa)
Het project Brové is in productie gekomen.
Voor het dak van KAP (Korean Auto Parts) zijn de voorbereidingen gestart. Zodra de inmiddels gevraagde offertes binnen zijn, kan de businesscase worden uitgevoerd. Vanwege een probleem met de dakconstructie kunnen er niet zoveel panelen geplaatst worden als verwacht. Maar dat is geen onoverkomelijk bezwaar.
Voor het dak van Cazemier (loonbedrijf) zijn inmiddels ook de offertes aangevraagd.

Een Postcoderoos mag maximaal 3×80 Amp omvatten. Dat zijn zo’n 140 panelen per project. Maar met de nieuwe zonnepanelen kun je met een kleiner aantal dezelfde opbrengst realiseren als met een groter aantal van de huidige zonnepanelen. Er zijn panelen op de markt die al tot 425 Wattpiek gaan. Dit is van belang voor het dak van KAP.

Per 1 april 2023 zal er een subsidieaanvraag worden ingediend voor zowel KAP als Cazemier. Afgelopen jaar is dat niet geschied omdat de businesscase toen financieel niet uit kon.

Gevraagd wordt wanneer er ingeschreven kan worden op deze daken. Dat vindt plaats zodra de businesscase rond is. Alsdan zal er actief naar wervingsmogelijkheden voor nieuwe leden worden gekeken, bijvoorbeeld door publicatie in De Krant, op de website en wellicht door huis-aan-huisflyers zoals een aanwezige opperde. De huidige leden zullen als eerste worden benaderd voor deelname.

Men vraagt zich af of een deelnemer op een dak, ook op een tweede project op hetzelfde dak mag inschrijven. Het antwoord luidt dat vanuit GREK richting Overheid is aangegeven dat dit een mogelijkheid dient te zijn. Echter, vanuit de overheid is hieromtrent nog geen duidelijkheid gegeven.

De voorzitter merkt nog op dat hij door een ambtenaar van de Gemeente Westerkwartier is benaderd inzake de zonnepanelen die op het dak van de Sporthal in Leek worden geplaatst, met de vraag of ECT de exploitatie van het dak op zich zou willen nemen. Hierop kan eerst geantwoord worden, zodra meer duidelijkheid is verkregen. Binnenkort zal er een gesprek tussen de betreffende met de ambtenaar plaatsvinden. Het wachten is dus nog even op de uitkomst van dat gesprek.

6. Financiën 2022/begroting 2023
De penningmeester geeft een toelichting op de winst- en verliesrekening. Er is een klein verlies van € -304,00). Dit verlies is te wijten aan onder andere extra kosten voor het project Brové (herstel pad/omkasting omvormer) en het feit dat er een voorziening is getroffen voor onderhoud en verwijdering installatie na 15 jaar. Met name de verwijdering is onzeker want hoe te handelen na 15 jaar? Neemt de eigenaar van het dak de installatie om niet over, dan wel wordt de installatie van het dak verwijderd. Hierover kan het bestuur nog geen beslissing nemen. De opgenomen voorziening wijzigt wellicht door voortschrijdend inzicht.

Uitleg “Opwekking elektriciteit”
Begroot was 63.336 KwH, gerealiseerd is 51.531 KwH. De 63.336 KwH was misschien te hoog ingeschat. Echter de hogere prijs die per KwH werd gekregen compenseert de minder opgewekte KwH. De ‘schade’ blijft dus beperkt.

Een oorzaak voor de lagere realisatie houdt mede verband met een storing die te laat is opgemerkt, en waardoor de opbrengst ook lager is uitgevallen. Bovendien is men in februari 2022 begonnen en niet per 1 januari 2022. Voor nieuwe installaties zal altijd een signaleringssysteem worden geplaatst, zodat er geen storingen voor langere tijd kunnen optreden. Ook op het dak van Brové zal een dergelijk systeem worden geplaatst.

Balans: ook hier volgt een uitleg van de penningmeester.

Concept begroting 2023: de penningmeester licht de begroting toe en geeft waar nodig een nadere toelichting.

7. Verslag kascommissie en verkiezing leden kascommissie
De kascommissie bestaat uit de heer Jaap Datema en de heer Harm Wieringa. Laatste kan geen lid meer zijn van de kascommissie omdat hij inmiddels tot het bestuur is toegetreden.

De kascommissie heeft de boekhouding gecontroleerd en in orde bevonden en verleent ECT volledige décharge.

De kascommissie 2023 bestaat thans uit:
de heer J. Datema (3de keer)
de heer S. Baan (1ste keer)
De heer Baan wordt bedankt voor zijn toetreding.

8. Rondvraag
Er is in 2022 op informele wijze afscheid genomen van de bestuursleden de heer E. Blansjaar en de heer A. Jager. Van de heer J. Datema, die al eerder uit het bestuur is getreden, is nog geen formeel afscheid genomen. Het is om die reden dat hij van de voorzitter een cadeaubon en een bos bloemen ontvangt.

Vraag: wat is het doel van ECT
Er wordt verwezen naar de (vernieuwde) website van ECT waar een en ander uiteen wordt gezet. Wel wordt nog benadrukt dat duurzaamheid voorop staat. Dus a) een beschikbaar dak b) opgewekte stroom gaat naar Energie VanOns en c) leden kunnen stroom afnemen van Energie VanOns (dit is geen verplichting) waarmee de cirkel rond is. Daarnaast is het doel uiteraard om zoveel mogelijk daken met zonnepanelen te beleggen als toegestaan is binnen de Postcoderoos. Wellicht dat in samenwerking met de Gemeente Westerkwartier (project Sporthal) ook huishoudens kunnen worden bereikt.

Vraag: ik heb mij vorig jaar aangemeld voor nieuw dak. Moet ik mij opnieuw aanmelden of geldt mijn aanmelding van vorig jaar nog?
Antwoord van secretaris: wie zich vorig jaar heeft gemeld (dit is bijgehouden) krijgt als eerste bericht, dan wel een aanbieding om in te schrijven.

Vraag: wat gebeurt er als een eigenaar van een dak bijvoorbeeld failliet gaat? Dat hoeft op zich geen probleem te zijn. De aansluiting is altijd aan de buitenzijde van een gebouw bevestigd, zodat ECT altijd toegang heeft tot de installatie. Bovendien heeft ECT een recht van opstal.

9. Sluiting
De voorzitter sluit om 20.40 uur de bijeenkomst en dankt alle aanwezigen voor hun komst.